Hiện tại nạp mệnh giá chỉ áp dụng cho thẻ Viettel.
Vui lòng chọn chính xác mệnh giá, nếu bạn chọn mệnh giá < giá trị thật, bạn sẽ chỉ nhận được số tiền như bạn đã chọn!
Nếu chọn sai mệnh giá, vui lòng không thắc mắc, kiện cáo!